13 Sanskrito-lietuvių žodynėlis - I


ŽODYNĖLIS
A
Abhaja- Bebaimis.
Abhajankara- Bebaimiškumo suteikėjas.
Abhaja Pradajini- Ta, kuri apsaugo nuo baimės.
Abhi Taip pat.
Abhiram Sukelti (teikti) džiaugsmą, palaimą.
Abišeka Apeiginis Dievybės prausimas.
Ačjuta Nesunaikinamas; Viešpaties Višnu vardas.
Adbhūta Nuostabus, stebuklingas, neprilygstamas.
Adhara Pagrindas, esmė, atrama.
Adi Pirmas, pirminis.
Adiseša Didžioji gyvatė; pirminė gyvatė, ant kurios guli Višnu.
Adi Šakti Pirminė energija.
Adonai Hebrajiškas žodis, reiškiantis „Mano Viešpats“, vartojamas vietoje Dieviškojo vardo JAHVĖ, kuris buvo laikomas per daug šventu, kad būtų ištartas.
Advaitha Indų nedualizmo filosofija, kuri teigia, kad Dievas, siela ir kūrinija yra Viena.
Advithija Tikėjimas, kad Dievas yra visa ko esmė, jis yra vienas ir neturi antro.
Agatha Tie, kurie ateina.
Agni (Sanskritiškai: Ugnis) – indų mitologijoje – Ugnies Dievas, taip pat vadinamas Pavaka.
Ahalja Išminčiaus Gautamos žmona, kuri buvo prakeikta ir paversta akmeniu, kol Rama nesugrąžino jos atgal į gyvenimą, paliesdamas užburtą akmenį Savo Dieviška pėda.
Ahaljodharaka Rama Rama, Ahaljos Išvaduotojas.
Ahura Mazda „Gyvybės Kūrėjas ir Materijos Kūrėjas“; taip Dievą vadina Zaratustros pasekėjai.
Aisa Toks.
Ajappa Dievas Višnu įsikūnijo kaip nuostabaus grožio Deivė Mohini, kad Ajapa galėtų tapti Višnu bei Šyvos sūnumi ir sunaikintų demonus.
Ajodja Indijos miestas, kur gimė Viešpats Rama ir vėliau karaliavo. Tai buvo Dašaratos, Ramos tėvo karalystė. Ajodja reiškia miestą, kuris yra nenugalimas, neprieinamas.
Akala Esantis virš laiko.
Akar Forma, pavidalas.
Akara Be priežasties.
Akarta Šakti Inercijos, neveikimo galia.
Akaša Eteris, arba erdvė, pirmasis iš penkių Dievo sukurtų elementų, subtiliausia materijos forma.
Akhanda Nenutrūkstantis, vientisas, ištisinis.
Akhila Visa persmelkiantis.
Akhilėšvara Visa persmelkiantis Viešpats.
Akhilandėšvari Visų pasaulių Motina.
Alaka Nesuvokiamas pojūčiais.
Alakh Anapus pojūčių suvokimo.
Alakhnirandžiana Nesuvokiamas, neapčiuopiamas, nepriekaištingas, be trūkumų
Alankrita Puošiantis; pasipuošusi.
Allah (Arabiškas žodis Al ilah reiškia „Dievas“) – taip Aukščiausiąją Esybę vadina musulmonai. Alachas – tai gailestingas ir mylintis Dievas.
Allah Ho Akbar „Dievas yra didis“ – islamiškas meldimas.
Ambė Dieviška Motina.
Ambika Kitas Deivės Parvati vardas.
Ambudžia Lotosas.
Amrith Dieviškas nektaras.
Amritha Nemirtingumas.
Amritham Dieviškas nektaras, kuris suteikia nemirtingumą.
Amritamgamaja Vesk mane į nemirtingumą.
Amanda Dieviškoji Palaima.
Anandamaja Palaimos būsena.
Ananda Sagara Palaimos vandenynas.
Ananda Svarūpa Tos pačios prigimties kaip ir palaima; Palaimos Įsikūnijimas.
Anantha 1. Pirminė gyvatė, ant kurios guli Viešpats Višnu.
2. Be pradžios ir be pabaigos.
Anantham Begalinis, beribis.
Anatha Beglobis, apleistas.
Andhėra Tamsa, tamsumas.
Andžianėja Hanumanas.
Anekam Ne vienas, bet daug; be skaičiaus.
Anekatu Tu esi visuose, ne vienas, o daugybė.
Annapūrna Maisto Deivė.
Anthar Vidinis.
Anthar Džioti Vidinė Šviesa.
Antharjami Tas, kuris gyvena (yra) visuose.
Antarjamin Vidinė Priežastis, Vidinis Vadovas, Vidinė Tikrovė.
Anu Mikrokosmosas.
Anugraha Dievo malonė (nepriežastinė).
Ao (Avo) Ateik.
Apa Hei Eu esi ten.
Apadbandhava Gelbstintis nelaimės metu.
Apna, Apana Mano, mūsų.
Aparadha Blogio darymas kitam.
Apath (Apad) Didelė nelaimė, nesėkmė.
Aradžia Malda.
Araharohara, Arohara Dievo pasveikinimo būdas.
Arathi Dievo garbinimas kamparo liepsna.
Aravinda Lotosas (gėlė).
Ardžiūna Viešpaties Kriunos pasekėjas ir artimas draugas, vienas iš penkių Pandavų brolių. Mahabharatos kare Kriuna mokė Ardžioną; šis mokymas pavadintas Bhagavad Gyta. Karo veiksmams dar neprasidėjus, Ardžiūna pasijuto labai prislėgtas; jo neviltis simbolizuoja žmonijos dalį, kuri kankinasi savo nežinojime. Viešpats Kriuna rodė begalinę meilę Ardžiūnai už jo atsidavimą. Tai dviejų artimų draugų pavyzdiniai tarpusavio santykiai. Ardžiūnos vardas reiškia tyrumą, skaistumą, nesuterštumą.
Arulvai Palaimink mus.
Aru Mukha (Arumuhan) Šešiaveidis Dievas (Subrahmanja).
Arunačiala Šventas kalnas Indijos pietuose; Viešpaties Šyvos buveinė.
Arunja (Aranja) Miškas, į kurį buvo ištremtas Dievas Rama. Ten Jis praleido 14 metų.
Asana Meditavimui patogi poza. Kūno padėtis, praktikuojama Hatha jogoje.
Asato Netiesa, iliuzija.
Asūra Demonas.
Ašanti Skausmas, nerimas (ramybės nebuvimas).
Ašapasana Tas, kuris valdo troškimus ir prisirišimus.
Ašramas Nuošali buveinė, vienuolynas.
Athi Labai.
Atitaja Virš, anapus.
Ativa Labai, be galo, nepaprastai.
Atma Siela, Dievybės kibirkštis žmoguje.
Atmalinga Linga – tai kiaušinio ar ovalo formos pavidalas, kuriuo garbininamas Viešpats Šyva; tai simbolis to, iš ko kyla kūrinija ir į ką ji įsilieja; jis yra be pradžios ir be pabaigos.
Atman Didžioji Siela. Kitas Brahman‘o, Visuotinės Dvasios vardas.
Atma Ram Dievas, visų būtybių vidinė tikrovė, tiesa; Dievas, gyvenantis kiekviename.
Aum Taip tariama „Om“. Absoliuto simbolis. Pirminis, šventas Visatos garsas.
Aurobindo (1878-1950) Dvasinis Mokytojas, poetas, daugelio laikomas šventuoju, XX a. pradžioje Indijoje, Pondičeryje įsteigęs dvasinį centrą. Plačiai aprašė jogos, atsidavimo, Dievo įsisąmonino kelius.
Avanta Gilus.
Avasara Galimybė.
Avatar(a) „Nusileidimas“; Dievo nusileidimas į Žemę. Beformio įsikūnijimas formoje.
Avedana Dievo troškimas.
B
Baba Tėvas.
Bada Didysis.
Bal(a) Vaikas.
Balaka Sūnus.
Banalo Priversti. Priimti.
Bandari Viskas.
Bandho Prisirišęs (susijęs).
Bandhu Artimiausias draugas ar giminaitis.
Basmavibhūšita Pasipuošęs vibučiu.
Badžia (Bhadžio, Bhadže, Bhadžiana) Garbinti Dievą, giedoti Dievo garbei.
Bhadžė Būgno mušimas, būgno smūgis; t.p. – skamba, muša.
Bhadžian Siekimas susitapatinti su Viešpačiu, giedant dvasines giesmes.
Bhadžiomana Tegul mūsų protas garbina Dievą.
Bhadžiorė Garbinti Dievą giesmėje.
Bhag Likimas, laimė.
Bhagavad Gita Indų Šventasis raštas. Mahabharatos epo dalis, kurioje vyksta pokalbis tarp Kriunos ir Ardžiūnos. Čia Viešpats Kriuna moko veiklos pašventimo ir atsidavimo kelio. Pažodžiui Bhagavad Gyta reiškia Dievo Giesmė. Ji buvo giedama Ardžiūnai, bet šis Dievo mokymas skirtas visiems ieškotojams ir kiekvienas savo kasdieniniame gyvenime gali jį pritaikyti.
Bhagavan Aukščiausias Dievas, Palaimintas Viešpats, Tas, Kuris turi šešias Dieviškąsias savybes:
1) Visagalybė – visa žinantis ir visur esantis.
2) Dharma – darna, teisingumas, dora, lygybė.
3) Didingumas – garbė, šlovė.
4) Sri – klestėjimas, didingumas, malonė.
5) Gniana – išmintis, prašviesėjimas, aukščiausias žinojimas.
6) Vairagja – neprisirišimas, ramybė, pusiausvyra.
Bhagavathė Kreipinys į Viešpatį.
Bhai Brolis.
Bhairava Viešpaties Šyvos palydovai; Pašalintojas.
BHAJA (Bhaya) Baimė.
Bhaktha (Bhakton) Atsidavęs Dievui, pasekėjas.
Bhakta Vatsala - Viešpats, mylintis atsidavusiuosius jam; geras, švelnus kaip motina, besirūpinanti savo vaikais.
Bhaktini Atsidavimas Dievui.
Bham Šyvos būgnelio garsas.
Bhandu Linkintis gero.
Bhandžiana Griovėjas; Tas, kuris sugriauna priklausomybę, pašalina baimę.
Bharana Papuošalas, papuoštas.
Bharat Kitas Indijos pavadinimas; prisirišusi (rati) prie Dievo (Bhagavano) šalis.
Bharat Toks buvo ir jaunesniojo Šri Ramos brolio, Dašaratos ir Kaikėji sūnaus, vardas.
Bharati Sarasvati; muzikos, menų ir žinių Deivė.
Bhari Sunkus.
Bhasmodbhavakara Tas, kuris kuria Vibhutį (pelenus).
Bhasmodūlitha Padengtas pelenais.
Bhata Patikti; teikiąs malonumo.
Bhava Pasaulietiškas gyvenimas, gyvenimas pasaulyje; jausmas.
Bhava Bhaja Bhandžiana Pasaulietiško gyvenimo baimės Griovėjas
(Bhava Bhaja Hari)
Bhava Bhajankara Viešpats Šyva, griaunantis baimę ir jaudulį, kurie yra mūsų pasaulietinių prisirišimų išdava.
Bhavaja Tu turi arba jis turi.
Bhavaja Guna Sambhavaja Tu turi visas gerąsias savybes.
Bhavanasa Pasaulietiškų baimių Griovėjas.
Bhavani „Gyvybę suteikianti“; Parvati, Viešpaties Šyvos „žmonos“ vardas; Dieviškoji Motina, kuri išvaduoja iš gimimo ir mirties rato.
Bhi Taip pat.
Bhi Ho Taip pat esi.
Bhikšus Elgetaujantis, išžadėjęs pasaulio vienuolis.
Bhima Vienas iš penkių Pandavų brolių; didžiai galingas.
Bhola (Nath) Šyvos vardas, reiškiantis „Tas, kuris neabejodamas duoda viską, ko prašoma“
Bhudžianga Gyvatė.
Bhumi Devi Deivė, Žemės Motina.
Bhupala Rūpinimasis kraštu, žeme.
Bhušana Papuošalas.
Bhuva (Bhuvana) Pasaulis.
Bimba Pradinis, pirmutinis.
Bina Be.
Binati Prašymas, malda.
Bolio (Bole) Kalbėk, sakyk.
Brahma Induizmo Trejybėje – Dievas Kūrėjas; ta Dievo dalis, kurios dėka atsiranda ir vystosi Visata.
Brahmačiari Vedų socialinėje sistemoje mokinys, siekiantis Brahmagnianos (pažinti Dievą), besilaikantis celibato.
Brahman Beformis Dievas, galutinė tikrovė; pagrindinė visatos tiesa. Imanentinis principas, turintis tris savybes: kūrybos, išsaugojimo ir griovimo. Brahman‘as yra nesikeičiantis, begalinis, neišreiškiamas. Brahman‘as yra Tiesa, kuri švyti visų būtybių viduje kaip Atma.
Bhramãnanda Brahmano palaima.
Brahma Šakti Brahmos kuriančioji jėga.
Brindavanas Sai Babos antrasis atramas, kuriame Jis dažnai gyvena, kai išvyksta iš Prašanti Nilajamo. Šiuo metu taip pat pavadintas miestas, ganyklos ir miškai prie Jamuno upės, kur prabėgo Kriunos vaikystė. Brindavanas simbolizuoja atsidavusiųjų širdis, kuriose yra taip vėsu ir žalia, kad Viešpats džiaugiasi ir žaidžia jose.
Budha „Apšviestasis, Prabudęs“. Budizmo idealas. Princas Gautama Sidharta, matydamas pasaulyje esantį sielvartą, ligas ir mirtį, ieškojo visa tai sukeliančios priežasties. Atsižadėjęs pasaulietiško gyvenimo, medituodamas, Jis pasisekė nušvitimą.
Buddhi Intelektas, sugebėjimas atskirti, kad yra tikra, o kas ne; teisingas supratimas; aukštasis protas; aiškus suvokimas.
Č
Čaithanja Gyvybę teikianti jėga, tyra sąmonė, taip pat didžiojo Viešpaties Kriunos Beaktos, gyvenusio prieš 500 metų, vardas.
Čiakra Ratas; Dieviškas diskas – Viešpaties Višnu ginklas. Žmoguje – energetiniai verpetai, energijos susikaupimo centrai (arba „lotoso žiedai“), išsidėstę palei stuburą nuo apačios iki viršaus.
Čiandana Tepalas, pagamintas iš sandalo medžio.
Čiandi Kitas Deivės Dūrgos vardas.
Čiandra Mėnulis.
Čiandrakaladhara Pasipuošęs pusmėnuliu.
Čiandrašėkhara „Mėnulio nešiotojas“.
Čiara Eiti (keliu), praktikuoti.
Čiaračiara Tai, kas gyva ir kas negyva.
Čiarana(m) Šventos Viešpaties ar Guru pėdos.
Čiaranamritha Pėdos, kurios suteikia nemirtigumą, kaip amrita (nemirtingumo nektaras).
Čiaritha 1. Dieviškoji istorija. 2. Charakteris.
Čidambarėša Kitas Dievo Šyvos vardas, reiškiantis – Čidambaros Viešpats. Čidambara – tai miestas, kuriame Viešpats Šyva šoko Savo kosminį šokį.
Čidananda „Palaimos sąmonė“.
Čitta (Čid) Sąmonė arba dvasinė širdis.
Čitta Čiora Širdžių vagis; Viešpats Kriuna yra širdžių vagis, Jis užvaldo mūsų širdis ir atitraukia mūsų protus nuo pasaulio.
Čitravati Šalia Putaparčio tekanti upė.
Čiudamani Brangakmenis, kuris puošia karūnos viršūnę.
D
Dahana Sudeginti; paversti pelenais.
Daiva Dievas.
Daja (Daya) Gerumas, gailestingumas, užuojauta.
Dajaka Davėjas, suteikėjas.
Dajala, Dajabhi Užjaučiantis, pasigailįs.
Daja Maja Pilnas užuojautos.
Daja Nidjė Tas, kurio užuojauta beribė kaip vandenynas.
Daji Duodantis, dovanojantis.
Dajini Davėja, suteikėja.
Dala Žiedlapis.
Dama Dama (Dam) Viešpaties Šyvos būgnelio garsas.
Damaru Mažas būgnelis, kuriuo groja Viešpats Šyva.
Danava Demonas, demoniškos savybės.
Daršan (Daraša) Pamatyti šventą žmogų ir gauti jo palaiminimą, pažodžiui – „kvėpuoti tuo pačiu oru kaip ir jis“.
Dasa Atsidavęs pasekėjas, Dievo tarnas.
Dasara Indų festivalis, garbinantis visus Dieviškosios Motinos, Šakti aspektus. Šventės metu pažymima gerumo pergalė prieš blogį, kuris trukdė žmonėms siekti šviesos. Dešimtą Dasaros šventės dieną visoje Indijoje, namuose ir šventyklose vyksta apeigos, laikas tuomet pašvenčiamas apmąstymui ir Dievo garbinimui. Paskutinė – dešimtoji diena vadinama Vidžiaja Kasami, pergalės diena.
Dašaratha Dievo Ramos tėvas.
Dašiarathė Tas, kuris važiuoja 10-ties pojūčių vežimu.
Datha Gelbėtojas, globėjas.
Datta (Dattatrėja) Bendras apjungtos Šventosios induizmo Trejybės pasireiškimas. Taip pat vienas iš 24 Avatarų, išminčiaus Atri sūnus. Jo žmona Anasuja meldėsi, kad Dievas gimtų jos sūnumi ir Dievas tarė: „Data“ („Dovanota“). Iš čia – Data-atrėja.
Datta Dievas kaip Davėjas.
Dehji Duoti, suteikti.
Denevale Tas, kuris daro kūną gyvu.
Dėhi Kūnas.
Dėva (Dėvo) Viešpats ar Dievas.
Dėva Dėva Dievų Dievas.
Dėvaki Viešpaties Krišnos Motina.
Dėvi Dieviškoji Motina, Deivė, moteriškas Dieviškumo aspektas. Kai kurie Devi vardai: Sarasvati, Lakami, Dūrga, Parvati, Kali, Uma.
Dhama (Dham) Gyvenamoji vieta, namai, buveinė.
Dhana Turtas.
Dhanvatari Vienas iš 24 Avatarų, atėjęs su Amritos taure, kai dievai ir demonai plakė Pieno Vandenyną. Šiame Pavidale Jis mokė žmones, kaip įveikti ligas ir kūniškas negalias. Jis paruošė daug gydytojų, pakeldamas jų visuomeninę padėtį.
Dhara (Dhari, Dharo) Tas, kuris laiko ar dėvi, nešioja.
Dhara Amžinas srautas.
Dharani Palaikanti.
Dharini Laikanti (Deivė Sarasvati, laikanti vyną (styginį muz. instrumentą) ir knygą).
Dharma Teisingumas, darna, pareiga, elgesio taisyklės, vienas iš keturių žmogaus siekimo tikslų.
Dharmasvarūpa Teisingumo Įsikūnijimas.
Dharmang Mokymas apie Dharmą.
Dhimita Dhim Šokančio Viešpaties Šyvos kojų papuošalų – varpelių ritminis garsas.
Dhyra Tas, kuris pasiekė pusiausvyrą.
Dhundhun Ieškoti.
Dhikhao 1. Visi pojūčiai, kuriems Dievas suteikia gyvybę.
2. Parodyk man.
Din Kuklus.
Dinonkė Visų širdžių.
Dydžio Duok mums, suteik mums.
Dypathė Viešpats.
Dyja Žibintas.
Dyna Vargšai, bejėgiai.
Dypa Šviesa ar žibintas.
Dhyana Meditacija.
Do Duoti.
Dukha Liūdesys.
Dukrin Skausmas, kančia.
Dukhijon Tas, kuris kenčia.
Dulal Mylimasis.
Dularė Mylimas.
Dunija Pasaulis.
Durlabha (Dustara) Tai, ką sunku pasiekti.
Dušta Priešas, blogis.
Dūrga Kitas Deivės Parvati vardas. Dūrga dažniausiai vaizduojama raita ant tigro.
Dvarapa (Juga) Laikmetis, kuris baigėsi prieš 5000 metų.
Dvaraka „Atvira visiems“, mečetė, kurioje gyveno Sai Baba iš Širdi; taip pat miestas, kuriame gyveno Viešpats Kriuna.
Dvaraka Maji Širdi Sai Babos gyvenamoji vieta.
Dži Pagarbos kreipinys.
Džiagada, Džiagat(h) Visata.
Džiagadambė Visatos Motina.
Džiagaddžianani Visos būties ir visatos Motina.
Džiagadyša Visatos Viešpats.
Džiagadyšam Akhilam Visi pasauliai, visata.
Džiagadyšvara Visatos Viešpats.
Džiagadodharini Visatos Palaikytoja.
Džiaganmatha Visatos Motina.
Džiagannatha Visatos Viešpats.
Džaigatitaja Anapus Visatos.
Džiago Pabusk; malda į vidinę sąmonę arba viduje gyvenantį Dievą; prašymas, kad Jis atsibustų.
Džiaja Sveikas (sveikinimas).
Džiajatu Ramai atsidavęs erelis.
Džialadhi Vandenynas.
Džialao Uždegti (šviesti).
Džiana (Džiano) Asmuo, žmogus, žmonės, žmonija.
Džianaka Sitos, kuri buvo Ramos žmona, tėvas.
Džianaki Sitos vardas, reiškiantis Džianakos duktė.
Džianam (Džianma) Gimimas.
Džianmadžia Gimimas, būtis.
Džianani Motina.
Džianara Gyvenantis.
Džianardhana Viešpaties Kriunos vardas, kuris reiškia „Pakeliantis žmoniją“.
Džiapa (Džiapijė) Dievo vardo kartojimas.
Džiapamala Religinis vėrinys.
Džiaporė Kartoti, giedoti.
Džiata Plaukai.
Džiatadhara Tas, kuris savo plaukuose nešioja...
Džiatarė (Judėjimas) perėjimas iš vieno gimimo į kitą.
Džiki Prielinksnis, nurodantis „kieno“ ar „kam“.
Džio Kas, bet kas.
Džioti Šviesa, liepsna. Tai aukštosios sąmonės
šviesa, Dievo kibirkštis kiekvieno viduje. Šviesa yra visuotinis Dieviškumo simbolis, turintis meilės, išminties, tiesos, tyrumo savybes.
Džiotirgamaja Vesk mane į šviesą.
Džio Trišavanto Pija Tas, kuris trokšta, ilgisi (ko nors ).
Džyvana Individuali siela, gyvastis ar gyvybės esmė, taip kaip Krišna, kada Jį vadina Radha
Džyvana = Vidinė Radhos Gyvastis.
Džiūtha Supinti.
Džiūta Džiata Plaukų kuodas ant Dievo Šyvos viršugalvio.
E
Eka Vienas.
Ekathu Tu esi vienas.
Elohim Hebrajiškas Dievo vardas.
Ennapanė Mano Tėvas.
Enaijanė Mano Viešpats.
G
Gaččiami Tegu tai mane apsaugo.
Gada Vėzdas; Dievo Višnu ginklas.
Gadžianana (Gadžiavadana) Ganešos vardas (Drambliaveidis).
Gagana Dangus.
Gajathri Tai visų Vedų (Indų šventraščių) Motina; universali mantra, kurią giedant Dievas yra apmąstomas kaip šviesa. Sakydami šią mantrą, mes prašome Visatoje nuolat esantį Aukščiausiąjį Protą šviesaus Intelekto ar Buddhi tam, kad pažintume neiškreiptą Tiesą.
Gambhira Gilus.
Gan Giesmė, daina.
Gana Pilnas (užuojautos).
Gana Lola Pilna palaimos giesmė.
Gananatha (Ganapathė) Ganų (Šyvos palydovų) Viešpats. Dievo Ganešos vardas.
Ganas Palydovai, pasekėjai. Dangiškos būtybės, vadovaujamos Ganešos (Šyvos sūnaus), tarnaujančios Viešpačiui Šyvai. Ganeša sėkmingai vadovauja, patarnaudamas Viešpačiui; jis grynina intelektą ir sugebėjimą atskirti, kas yra tikra, o kas ne.
Gandyva Viešpaties Šyvos lankas, kurį Ardžiūna panaudojo Mahabharatos Kare. Asūrai buvo nugalėti, įsigalėjo Teisingumas.
Ganeša Viešpaties Šyvos ir Deivės Parvati drambliaveidis sūnus.Išminties Dievas, pašalinantis visas kliūtis, todėl yra garbinamas prieš pradedant bet kokį darbą. Maldos ar giesmės pagalba mes nušluojame visus trukdymus.
Ganga Šventa upė, tekanti Indijos Šiaurėje. Gangas nuvalo žmogaus nuodėmes; upės pradžia yra danguje, Viešpaties Šyvos viršugalvyje.
Gangadhara Dievo Šyvos epitetas (per Jo galvą teka Gango upė).
Gao Giedok.
Garuda Erelis, Dievo višnu „karieta“.
Gatha Eiti į.
Gauri „Auksinė“; Viešpaties Šyvos „žmonos“, Deivės Parvati vardas.
Gaurimahėša Deivės Gauri Viešpats.
Gauri Manohara Kreipinys į Šyvą.
Gauryša Šyva; Deivės Gauri Viešpats.
Ghan Gongo (didelio varinio disko) garsas.
Ghana Gilus, tamsus (apie spalvą); t.p. begalinis.
Ghanašjama Tamsiai mėlynas kaip lietaus debesis; Dievo Krišnos vardas.
Ghanta Gongas.
Ghar Prieglobstis.
Giri Kalnas.
Giridhari Laikantis kalną; Dievo Krišnos epitetas.
Giridžia Deivės Parvati vardas, reiškiantis „gimusi iš kalnų“.
Giridžiapati Giridžios Viešpats.
Giridžiašankara Giridžios Dievas, t.y. Šyva.
Giryša Kalnų Viešpats, Dievas Šyva.
Gyta Bhagavad Gyta, indų šventraštis, kurį Krišna perdavė žmonijai.
Gniana (Jnana) Išmintis, kuri ateina, kai praktiškai yra pritaikoma Viveka (sugebėjimas atskirti, kas tikra, o kas ne). Gniana yra tai, kas įgalina turėti visaapimantį žinojimą ir dalintis tuo žinojimu su kitais. Tai supratimas, kuris prasiskverbia ir pagyvina bei įprasmina kiekvieną gyvenimo akimirką. Tai suvokimas, kad Dievas yra visur.
Gniana Šakti Žinojimo galia.
Go Turi tris reikšmes – žemė, karvė ir individuali siela.
Gočiara Pojūčių valdovas.
Gokulia Kaimas, kuriame vaikystėje gyveno Dievas Krišna.
Gopalia Piemenukas; Krišnos vardas – „karvių globėjas“. Vidinė reikšmė – „Tas, kuris saugo mus“.
Gopi Piemenaitės, Brindavano melžėjos, atsidavusios Dievui Krišnai.
Gopika Gopių; susijęs su Gopėmis.
Govardhanodhara „Pakėlęs Govardanos kalną“. Viešpats Krišna iškėlė šį kalną, kad išgelbėtų Savo pasekėjus nuo liūties.
Govinda „Tas, kuris rūpinasi karvėmis“; Viešpaties Krišnos vardas.Vidinė reikšmė – „Tas, kuris rūpinasi sielomis“.
Guha Kitas Subramanjam vardas.
Guna, Gunas Savybė, požymis, elgesio rūšis.Trys energijos ir maisto rūšys, kurios veikia mūsų elgesį, yra: thamas – tamsa, kvailumas, inertiškumas, nemokšiškumas ir nežinojimas; radžias – veiklumas, kurio priežastis yra troškimas ir nenustygimas; satva – ramybė, gerumas, pusiausvyra, tyrumas. Visos trys yra kaip grandinės, kurios turi būti nutrauktos atsidavimo, veiklos pašventimo ir sadhanos pagalba.
Guna Sambhavaja „Tu turi visas gerąsias ir tyrąsias savybes“.
Gundž Oras, atmosfera.
Guru Dvasinis Mokytojas, išsklaidantis tamsą, kuri yra nežinojimas. Guru rūpinasi ir vadovauja dvasiniam augimui. Jis sunaikina nežinojimą, kuris uždengia aiškų realybės, Dievo, Tikrojo „Aš“ suvokimą.
Guru Grantha Šventa knyga, labai gerbiama Sikhų religijoje.
Guruvajur Pietų Indijos vietovė, kur yra šventykla Viešpačiui Krišnai.
H
Hai Yra; esi.
Hala-Hala Nuodai.
Hala-Haladhara Šyva, laikantis savo gerklėje nuodus.
Ham, Hum Mes.
Hamako Man, mums.
Hamara Mano (mūsų).
Hamarė Mano.
Hanuman Vėjo Dievo Vaju sūnus; labiausiai atsidavęs Ramos pasekėjas, vaizduojamas pusiau beždžione, pusiau žmogumi, minimas Ramajanoje. Jo atsidavimas Dievui Ramai padėjo Sitai sugrįžti iš Lankos; Hanumanas yra šlovinamas už jo pavyzdinį atsidavimą tiesai, už drasą, jausmų valdymą ir palaimą, kuri ateina iš nepertraukiamų apmąstymų apie Dievą.
Hara Griovėjas; Viešpats Šyva, kuris griauna egoizmą.
Harana Griovimas.
Haranam Griovėjas.
Hari Om Mantra, garbinanti Viešpatį Šyvą.
Hari Imanentinė Esminė Visatos Esybė. Kitas Viešpaties Višnu ir Viešpaties Krišnos (Krišna yra Višnu Avataras) vardas.
Harini Griovėja.
Hatha Joga Jogos mokykla, asanų (jogoje vartojamų kūno padėčių) atlikimas, siekiant fizinės sveikatos ir dvasinių centrų pažadinimo.
Hei Šūktelėjimas.
Hi Jis (tiktai).
Himaridžia Parvati vardas, reiškiantis „Kalno dukra“.
Ho Esi.
Hridaja (Hrudaja) Dvasinė širdis.
Hridajantar Gyvenantis širdyje.
Hridaja Vihari Tai būdas, kuriuo Viešpats laimi jam atsidavusiųjų širdis ir žaidžia jose.
Hrudajėšvara Širdies Viešpats.
I
Iččia Troškimas, aistra, noras, valia.
Iččiašakthi Dieviškos Valios galia.
Idamašrajami Aš atsiduodu ir randu prieglobstį.
Indra dar vadinamas Sakra; induizme Jis yra Vedų Dievų Vyriausiasis, Dievų Viešpats; t.p. lietaus Dievas.
Isahi Krikščionis, Kristaus pasekėjas.
Yša (Yšvera) Viešpaties Šyvos vardas, reiškiantis Dievą, kuris turi visas gerąsias savybes.
Ištarta Pasirinktas tikslas ar turtas.
Išu, Isa Dievas; Viešpaties Jėzaus vardas.
Yštadevata Dievo pavidalas, kurį pasirenka atsidavęs asmeniniam garbinimui.
Yšvara (Vienas Didis Dievas) – tai Dievas, turintis pavidalą ir savybes (Saguna Brahman). Kai jis veikia kaip Visatos Kūrėjas, Jis vadinamas Brahma; kai Jis veikia kaip Saugotojas, vadinamas Višnu; kai Jis yra Griovėjas, vadinamas Šyva.
Yšvari Parvati vardas.
J
Jadava (Jadhava) Jadu genties narys; Viešpaties Krišnos vardas.
Jadu Giminė, kurioje gimė Viešpats Krišna.
Jadunandana Jadu Giminės Sūnus.
Jaga Išorinė veikla, aukojimas; ėjimas iš vienos vietos į kitą.
Jagna Aukojimas šventąjai ugniai, giedant mantras.
Jagna Taip pat vienas iš 24 Avatarų. Jis buvo su Arklio galva, todėl dar vadinamas Haja griva (arklio galva). Jo kvėpavimas pasireiškė per Vedas.
Jahvė Hebrajų Dievas.
Jamuna Šventa upė, susijusi su Viešpačiu Krišna.
Jašoda Krišnos įmotė.
Jathra Kelionė; keliaujantis maldininkas.
Jėšu Jėzus Kristus.
Jehovah Dievo Vardas Senajame Testamente, sudarytas, pridėjus balsius neišreiškiamam Hebrajų Dievo Vardui JHVH (Jehova).
Joga (Yoga) Vienybė, individualios sielos susijungimas su Universalia Siela; dvasinės pratybos, kurių pagalba pasiekiamas šis susijungimas. Bendras terminas, vartojamas apibrėžti tam tikras dvasines pratybas, kurios padeda suvaldyti protą ir paversti jį Dievo pažinimo instrumentu.
Jogas Jogą praktikuojantis žmogus.
Jogindra Jogų Viešpats (tas, kuris valdo pojūčius).
Juga Ciklas, periodas (yra keturios Jugos – Kruta (Krita), Treta, Dvapara ir Kali).
Jugavatara Amžiaus Avataras.
Jugamuni Didžiausias amžiaus išminčius.
K
Ka Prielinksnis, nurodantis „ko, kieno“.
Kaba Kada.
Kabhi Kartais.
Kadambari Guodėja; Moteriškoji Dievo savybė.
Kahan Iš kur.
Kaho Kalbėti, sakyti ar kviesti, šaukti.
Kailasa Himalajų viršūnė, šventa Viešpaties Šyvos buveinė.
Kaivalja Išvadavimas, išlaisvinimas.
Kala Laikas.
Kalatitaja Tas, kuris yra virš laiko, amžinas.
Kali Griaunantis Dieviškos Motinos aspektas; blogio griovėja.
Kali Juga Dabartinė epocha. Juga reiškia ciklą, periodą. Kali Juga prasidėjo maždaug prieš 5000 metų. Prieš šią Jugą buvusią Dvapara Jugą užbaigė Avataras Krišna. Kali Juga yra apibūdinama kaip žmonių nesantaikos laikas. Šiame laikmetyje išsigelbėjimas yra pasiekiamas per atsidavimą Dievui, su meile prisimenant Jo Vardą ir nesavanaudiškai su meile tarnaujant kitiems, kaip Dievo įsikūnijimams.
Kale Mirtis.
Kalimala Kali Jugos požymis, ženklas.
Kaljana Palankus, geras.
Kalki Avatar Indų šventraščiuose parašyta, kad buvo 24 Avatarai,tarp jų – dešimt didžiųjų Višnu Avatarų; kitaip sakant, per visus amžius Viešpats Višnu įsikūnijo dešimtyje skirtingų pavidalų. Dešimtas Avataras yra Kalki Avataras. Daugelis Satja Sai Babos pasekėjų vadina Jį Kalki Avataru.
Kamadhenu Dangiškoji karvė, išpildanti visus norus.
Kamala Lotosas (gėlė).
Kamala Najana „Lotoso-akis“.
Kam Troškimas.
Kami Deivės Parvati vardas.
Kanda Tamiliškas Dievo Skanda (Subramanjam) vardas.
Kanhaija Krišnos vardas.
Kanta Mylimas.
Kantha Gerklė.
Kapila Vienas iš 24 Avatarų.
Kapalini „Pasipuošusi kaukolėmis“; Deivė Kali, žiaurusis Dieviškosios Motinos aspektas, griaunantis demoniškąsias savybes, blogį ir egoizmą.
Kara (Karani) Priežastis; daryti, kurti.
Karana Priežastis; šaltinis.
Kari Suteikiantis, dovanojantis, duodantis.
Karim Dosnusis; Islamiškas Dievo vardas.
Karini Davėja.
Karlo Padaryk tai.
Karma Veiksmas, priežasties ir pasekmės dėsnis, moralinio atpildo už praeityje padarytus darbus dėsnis.
Karmi (Kami) Trokšti; labai ko nors norėti.
Karo Daryti; būti; įkūnyti.
Karta Šakti Galia daryti, atlikti – Veiksmo galia.
Karthikėja Kitas Viešpaties Marugos vardas (reiškiantis Kritikų (Plejadų žvaigždyno) palikuonis).
Karuna Gailestis; užuojauta.
Karunakara Dovanojantis užuojautą.
Kašajambara Oranžinis rūbas.
Kasi Šventas Benareso miestas, kur yra garsi šventykla Visatos Viešpačiui Dievui Šyvai.
Kate Sudeginti (sudeginti gijas), sunaikinti.
Kausalja Viešpaties Ramos Motina.
Ke Prielinksnis, nurodantis „kieno“.
Kėšiava Turintis nuostabius plaukus; Viešpaties Krišnos vardas.
Khabara Žinios, naujienos; klausti, teirautis (apie).
Khelo Žaisti, siausti.
Khenaja Mylintis, švelnus - Viešpaties Krišnos vardas.
Ki Prielinksnis, nurodantis „kam“.
Kirana Šviesos spinduliai.
Kirtana Pamaldžios (atsidavimo, religinės) giesmės.
Kišiora Sūnus.
Ko Prielinksnis, nurodantis „kam“, „į ką“.
Kodanda Nenugalimas Ramos lankas.
Koji Kažkas kitas.
Koi Niekas; nė vienas.
Komala 1. Žavintis, švelnus. 2. Vainiklapis
Koranas Islamo religijos šventraštis. Koranas buvo atskleistas Mahometui per Angelą Gabrielių. Jame yra surašyti pagrindiniai Islamo principai ir elgesio normos, kurių turi laikytis musulmonai. Žodis Koranas reiškia pasakojimą. Koranas – tai Dievo Žodis, atskleistas Pranašui Mahometui ir perpasakotas Jo.
Koti Dešimt milijonų.
Krija Aktyvus, energingas.
Krija Šakti Kūrybinė galia.
Kripa (Krupa) Dievo malonė, gailestingumas.
Kripala Suteikiantis malonę.
Kripalini Suteikianti malonę.
Kristus „Pateptasis“; Jėzaus iš Nazareto vardas; Mesijas.
Krišna Visų galių Avataras, Dieviškos, Tyros Meilės Įsikūnijimas. Krišna gyveno prieš 5000 metų. Jo vaikystė visus žavi ir stebina dieviškais darbais. Kiekvienas Avataro veiksmas dvasiškai pakelia, mokoir perkeičia; Bhagavata Puranoje užrašytas Mahabharatos epas, kuriame yra Viešpaties Krišnos mokymas, pavadintas Bhagavad Gyta. Šis mokymas – tai veiklos pašventimo kelias.
Krupa Nidhė Malonės lobynas.
Krupakari (-a) Suteikianti (-s) Malonę.
Kšėma Išsaugojimas to, ką žmogus įsigijo.
Kšiama Atleisti, dovanoti.
Kula Dinastija.
Kumara Sūnus.
Kumkuma Kumkum; garbinimui naudojami raudoni tumriko milteliai. Indų moterys juos taip pat nešioja ant kaktos, kaip tyrumo simbolį.
Kundalini Visuose žmonėse „mieganti“ dvasinė energija.
Kundžia Sodas; simbolizuoja širdį.
Kurma Vėžlys, vienas iš 24 Avatarų. Didžiojo Pieno Vandenyno plakimo metu, Dievas įsikūnijo Vėžlio Pavidalu ir laikė Mandaros Kalno (kuris buvo kaip plakimo įrankis) viršūnę.
L
Ladžiavo Nusižeminęs Viešpaties pėdoms.
Lagalo Imti; palaikyti, laikyti.
Lagao Perkelti per, paimti. PAR LAGAO – perkelti.
Laya Susiliejimas, ištirpimas (pojūčių ar proto susiliejimas, ištirpimas Dievuje; įvairovės susiliejimas Viename).
Lakho Šimtas tūkstančių.
Lakšmana Jaunesnysis Ramos brolis. Lakšmana buvo Dašaratos ir Sumitros sūnus; jis lydėjo Ramą, kai Tas buvo ištremtas į mišką. Lakšmano tvirtas atsidavimas Ramai, jo meilė, ištikimybė, drąsa ir visiškas atsidavimas Dievo valiai yra pavyzdys visiems dvasiniams ieškotojams ir Viešpaties pasekėjams.
Lakšmi Dieviškos Motinos aspektas; gerbūvio, kilnumo, grožio Deivė. Ji yra Viešpaties Višnu „žmona“.
Lal Džiaugtis, žavėtis, gėrėtis.
Lala Švelnumo terminas: „brangusis“.
Lambhodhara „Dideliu pilvu“ – Ganešos vardas.
Lavanja Žavus, žavintis.
Leke Imti (pvz. – imti kartoti Dievo vardą).
Lelo 1. Priimti, paimti. 2. Būti palankiam.
Lija Gimti.
Linga(m) Ovalo pavidalo simbolis to, kas neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tai reiškia tą, kuriame susilieja visi pavidalai ir vardai, į kurį „eina“ visi vardai ir pavidalai, kad pasiektų išsipildymą. Tai tinkamiausias Visa-persmelkiančiojo, Visa-žinančiojo ir Visa-galinčiojo simbolis, viskas sudėta jame.
Lingėšvara Lingamo Viešpats.
Lingodbhavakara Tas, kuris sukuria Šyvos Lingamą.
Lyla Dieviškas žaismas. Visata yra Viešpaties žaidimų aikštelė. Lyla tarnauja dvasiniam pakėlimui ir perkeitimui. Visais Savo veiksmais Dievas rodo Savo meilę ir grožį, įkvėpdamas tikėjimo ir atsidavimo.
Lyladhari Vykdantis dievišką žaismą.
Ločiana Akys.
Lodžė Imti.
Loge Paimti, priimti.
Lola 1. Mylimas. 2. Džiaugsmas.
Loludai Tas, kuris supasi, žaidžia su...
M
Mã Visatos Motina.
Ma Mane.
Madhana Meilės Dievas.
Madhava Dievas, Visatos Viešpats. Lakšmės Viešpats, kitas Krišnos Vardas. „Ma“ reiškia Lakšmi, „Dhava“ reiškia Viešpats.
Madhumati Ta, kurios saldžios mintys (Radha).
Madhura Labai saldus.
Madhusūdhana Nugalėjęs demoną Madhu; Krišnos vardas.
Madhuvana Madhu sodas.
Maha Didysis.
Mahatma Didžioji siela.
Mahadėva Didis Viešpats; Dievo Šyvos vardas.
Maha Vyra Didžioji jėga. Džainizmo įkūrėjo vardas.
Maha Šakti Didžiausioji galia.
Mahathidžia Spindintis, švytintis.
Mahėšvara Didis Viešpats; Dievo Šyvos vardas.
Mahėšvari „Didžioji Deivė“; kitas Parvati vardas.
Mahima Stebuklas.
Mai Man, mane.
Maja Apgaulinga dieviška jėga. Tai yra To Vieno daugybės šydų iliuzija, nežinojimas, trukdantis pamatyti Dievą. Neatskiriamas Dievo šešėlis.
Majã Pilnas (DAJA MAJÃ – pilnas užuojautos)
Majavi Tas, kuris yra majoje, kaip vedanti jėga.
Maji Motina.
Majil (Majura) Povas.
Majil Vahana(n) Povas, kaip Murugos (Viešpaties Subramanjam) važiavimo priemonė.
Mãla Girlianda arba rožančius.
Mali Švelnus, mylintis, jautrus.
Mam (Mama) Mane, mano.
Mam Pahi Apgink, saugok, globok mane.
Mana(s) (Manasa) Protas.
Manasa Bhadžiarė O prote, garbink Viešpatį.
Manava (Manuva) Visų žmonių protai.
Manavihari Tas, kuris gyvena prote.
Mandahasa Besišypsantis veidas.
Mandara Kalnas, kuris buvo panaudotas pieno vandenyno suplakimui.
Mandir Šventykla.
Mandžiūla Nuostabus (sodas).
Mangala Palankumas.
Manohara Sužavintis protą; griaunantis proto nepastovumą (atitraukiantis protą nuo žemiškų dalykų prie dieviškų).
Manthra Šventų žodžių ar mistinės formulės kartojimas, kuris suteikia dvasinį prabudimą.
Manuša 1. Žmogus. 2. Visi protai.
Manuva Kiekvienas, visi.
Maranam Mirtis.
Maruti Vėjo Dievo Marut sūnus, Hanumanas.
Mardhana Tas, kuris nukovė.
Maruha Panaikinantis žemyn traukiančią nusiminimo jėgą.
Masdžio Mečetė.
Matha Dieviškoji Motina.
Mathanga Dramblys.
Matsja Žuvis, vienas iš 24 Avatarų. Kai žmogėdra Somaka pagrobė Vedas ir paslėpė jas Pralajos ( Didžiojo Išsiskaidymo) vandenyse, Dievas įsikūnijo žuvimi ir sugrąžino Vedas Brahmai, kad Brahma atstatytų žemėje gyvenimo būdą paremtą Vedomis. Iš tų pačių vandenų Matsja išgelbėjo Išminčius ir Manu.
Matungi Kreipinys į Ganešos motiną Parvathi.
Mathura Miestas, kuriame gimė, gyveno Krišna.
Mathura Dipatė Mathuros Viešpats.
Mazda Ahura Mazda, Dievo vardas Zoroastrizmo tikėjime.
Me Prielinksnis, nurodantis „kada, kur, kame, į kur“.
Megha Tamsus lietaus debesis.
Meghašjama Mėlynas kaip debesis, Viešpaties Krišnos vardas.
Mei Prielinksnis, nurodantis „kada, kur, kame, kieno, iš kur“.
Mere Mano.
Messiah Mesijas; šis vardas skiriamas būsimajam žydų gelbėtojui; krikščionys Mesijumi laiko Jėzų.
Mita Malonus; patrauklus.
Mitė Nunešti, nuvežti labai toli, atitolinti.
Myra Myrabai, Indijos princesė, gyvenusi XVI šimtmetyje – didi Viešpaties Krišnos pasekėja. Savo gyvenimą ji paskyrė Viešpaties Krišnos garbinimui, sukūrė daug giesmių, kurios yra giedamos iki šiol. Myros giesmės – tai žmogaus sielos troškimas susijungti su Aukščiausiąja Siela.
Mohana Apžavėjimas, užkerėjimas.
Mohini Viešpaties Višnu įsikūnijimas moters pavidale. Mohini atėmė nektarą iš demonų ir išsaugojo jį dievams.
Mokša Išsivadavimas iš džiaugsmo ir skausmo, iš mirties ir gimimo; dvasinio darbo tiklas.
More Mano, mane.
Moula Islamiškas žodis, reiškiantis „šventąjį“.
Mridanga Pailgas būgnas.
Mridu Švelnus, mylintis, jautrus.
Mritjum (Mritjor) Mirtis.
Mritjunžiaja Tas, kuris nugali mirtį; Viešpaties Šyvos vardas.
Mudan Pilnas.
Mudha Mathė Kvailys.
Muditha Apdovanotas, turintis.
Mudžhe Man.
Mukha Veidas.
Mukthi Gelbėjimas. Išsilaisvinimas.
Muktido Suteik išsilaisvinimą.
Mukunda „Išvaduojantis“; Viešpaties Krišnos vardas.
Mukuta Karūna; vainikas.
Mukutha Plunksna.
Muni Išminčius.
Munidžiana Šventi žmonės.
Murahara (Murari) Demono Muros Sunaikintojas, Viešpaties Krišnos epitetas.
Murali Viešpties Krišnors fleita.
Muralidhari Laikantis fleitą; Viešpaties Krišnos epitetas.
Murata Paveikslas.
Murthi Forma.
Muruga Kitas Viešpaties Subramanjam vardas.
Muruha, Muruhan Tamiliškas Murugos vardas, Muruha – reiškia „gražus“, Muruhan – „dailus“.
Mušaka (Mušika) Pelė, Viešpaties Ganešos „karieta“.
N
Nabha Bamba; palaikytojas.
Nabhi Dievo Bamba. Dievas Brahma atsirado lotose, kuris iškilo iš Dievo Višnu Bambos.
Nače (Načio) Šokis; šokti.
Naga Gyvatė.
Naga Bhūšana Viešpats Šyva, kuris nešioja gyvatę kaip papuošalą.
Nagara 1.Kaimo gyventojas. 2.Miestas.
Nagara Sankirtanas Bhadžianų dainaviams auštant su grupe žmonių, einant lėtai gatve.
Nahi Ne; nėra.
Naja Valtis; laivas.
Najana Akys.
Najabhi Mūsų akys.
Nam (Nama, Namam) Vardas.
Namah (Namo) Pagarbus nusilenkimas, mintyse tariant: „ne mano, bet tavo“; „nama“ reiškia „ne mano“.
Namadėva Didis šventasis, atsidavęs Dievui Pandurangai.
Namami Gulįs kniūbsčias. Aš lenkiuosi.
Namostutė Mes lenkiamės (aš lenkiuosi Tau).
Namudai Pašalintojas.
Nana Tyras, šventas garsas, melodija.
Nanak(a) Sikhų religijos įkūrėjas.
Nanda „Netikras“ tėvas, kuris auklėjo Krišną.
Nanda Lala Nandos džiaugsmas.
Nandana Sūnus.
Nandana Nanda Nandos sūnus (Krišna).
Nandatmadžia „Mylimas mano sūnus“; Viešpats Krišna.
Nandi Šventas jautis; Dievo Šyvos „karieta“.
Nandyšvara Viešpats Šyva, jojantis ant jaučio Nandi.
Nandi Vahana Tas, kuris važiuoja jaučiu (Viešpats Šyva).
Nara Žmogus.
Narada Dangiškasis išminčius, pasišventėlis ir poetas, pasiųstas paties Viešpaties mokyti ir įkvėpti tikėjimo; keliavo per tris pasaulius, apdainuodamas Viešpaties Višnu Šlovę. Jis yra Brahmos ir deivės Sarasvati sūnus.
Narahi Narasima Žmogus-liūtas, Višnu Avataras.
Narahari Rūpa Dievas žmogaus pavidale.
Narajana Nara yra žmogus arba būtybė. Narajana reiškia „Tas, kuris gyvena visose būtybėse“. Kitas Viešpaties Višnu , įsikūnijusio dešimtyje Avatarų , vardas.
Narajanaja Viešpačiui Narajana.
Nara-Narajana Vienas iš 24 Avatarų. Dievas įsikūnijo dvynių N-N Pavidalu, kurie gyveno Himalajuose, netoli Badri, ir atliko askezę.
Narajani Lakšmė, Višnu „Žmona“.
Narthana Muzika.
Našia (Našiana) Griovėjas.
Nataradžia Šokio karalius; Dievo Šyvos vardas.
Natavara Didysis šokėjas; viešpaties Krišnos vardas.
Natha Viešpats.
Nathadžiana „Dievo žmonės“; atsidavę Viešpačiui.
Nathana Kosminis šokis.
Nava Naujas. Laisvas.
Navamani Devyni brangakmeniai.
Navanytha Sviestas (simbolizuojantis apvalytą meilę, paaukotą Dievui).
Navanytha Čiora Sviesto vogėjas; dievas Krišna.
Nėthra Akis.
Nidhana Neturintis turtų.
Nidhar Palaikyti; sustiprinti.
Nidhė Šaltinis; palaikantis; pilnas (ko).
Nihal Laimingas.
Nikėthana Namas (lobynas).
Nilaja(m) Buveinė. Prašanti Nilajamas, amžinos ramybės buveinė, Sai Babos ašramo pavadinimas.
Niradhi Nesusijaudinęs, ramus. Vandenynas.
Nirandžiana Tyras, be trūkumų.
Niradžia Lotosas.
Niranthara Be pabaigos.
Nirbhaja Bebaimiškumas.
Nirmala Švarus, tyras.
Nirūpama Nepalyginamas, neprilygstamas, tyras.
Nirvana Išsivadavimas.
Nirvi Be.
Nisadena Naktis ir diena.
Nitja Amžinas, pastovus.
Nitjananda(m) Nuolatinė, amžina palaima.
Nivasa Gyvenantis.
Nivasini Gyvenanti, gyventoja.
Nyla Mėlynai-juodas.
Nyla Kanta Mėlynagerklis.
Nyra Tyras, švarus, nesuteptas.
Nrsimha Žmogus-liūtas, vienas iš 24 Avatarų.
O
Om Prnava; pirminis, šventas visatos garsas, tariamas A-U-M; garsinė Dievo išraiška, Brahmano simbolis, aukščiausios, universalios realybės garsas. Tai gyvybinė vibracija, kuri užpildo visą kūriniją, pirmasis garsas, talpinantis savyje visus kitus garsus.
Omkara Garsas Om.
Omkaram Om kartojimas.
Omkaryšvara Garso Om Viešpats.
Om Namah Šyvaja Mantra, kuri reiškia „aš lenkiuosi Viešpačiui Šyvai“.
Om Tat Sat Malda, kreipinys į Tikrovę, esančią virš pojūčių suvokimo, į Dievą kaip nematomą pagrindą. „Visa yra Dievas. Tiesa yra viena.“ TAT – Tatai; už materealaus pasaulio esanti tikrovė. SAT – Tiesa; galutinė realybė, tai, kas nesikeičia.
P
Pada Pėda.
Padma Lotosas.
Padmanabha Iš Viešpaties Višnu bambos išaugęs lotosas, ant kurio sėdi Brahma.
Padmodhari Tas, kuris laiko lotosą (Višnu simboliai – kriauklė, diskas, skeptras, lotosas).
Pahi Ginti, saugoti, globoti.
Pahiman Globok mane.
Pala (Pali, Palana) 1. Auklėti, globoti, puoselėti, skatinti. 2. Kakta.
Palaja Ginti, saugoti, globoti.
Phala Ločiana Trečioji akis (kaktoje).
Pandari „Iš pandarpuro“. Pandarpur – kaimas, kuriame pasirodė Viešpats Panduranga (Krišna).
Pandavas Penki Pandavų šeimos broliai: Ardžiūna, Bhima, Judhišthira (Dharmaradžia), Nakula ir Sadhadeva. Visi jie kariavo Mahabharatos Kare, o į pergalę juos atvedė Viešpats Krišna. Pandavai yra Dharmos saugotojai.
Panditas Mokslininkas.
Panduranda Viešpaties pasirodymas pasekėjo trokštamame pavidale, kuris sudarytas iš penkių elementų. Kreipinys į Krišną kaip Pandaripuri miesto Viešpatį, kur yra garsi šventykla Viešpačiui Krišnai.
Pani 1. Vanduo. 2. Ranka; laikanti.
Pankadžia Lotosas.
Papa(m) Blogis, nuodėmė.
Parabrahma Aukščiausias Dievas.
Parajana Pagrindinis tikslas.
Para Karo Perkelti.
Par(a) Lagao Perkelti per.
Param(a) Aukščiausias, vyriausias.
Paramahamsa (Gulbė), susivokęs išminčius; tas, kuris gali išreikšti Dieviškąjį žinojimą.
Paramana Aukštojo proto žmonės.
Paramananda Aukščiausioji palaima.
Paramapuruša Aukščiausiassis asmuo.
Paramartha Didžiausias turtas, svarbiausias tikslas.
Paramatma Visuotinė, universali siela, didysis „Aš“, Dievas, atmos valdovas, Universalus Absoliutas.
Paramdhama Aukščiausioji vieta, aukščiausias dangus.
Paramėšvara Aukščiausias Viešpats Šyva.
Paramėšvari Dievo Paramešvara moteriškasis aspektas; Parvati.
Para Šakti Aukščiausioji energija.
Parašaktivan Pilnas aukščiausios energijos.
Parašurama Rama su kirviu, vienas iš 24 Avatarų.
Para Uttaro pernešti, perkelti (vidinė reikšmė – pernešti mus per iliuzijos jūrą).
Pari Aukščiausioji.
Pari Palana Didysis globėjas.
Parthi Putaparčio sutrumpinimas. Putapartis, kaimas Andhra Pradešo valstijoje Pietų Indijoje, kur gimė Satja Sai Baba.
Parthi Puryša (Partyšvara) Parčio Viešpats.
Partyša Aukščiausias Parčio Viešpats.
Parvati Dieviškoji motina, Visatos Motina, Viešpaties Šyvos „žmona“. Parvati taip pat simbolizuoja gyvybinę energiją.
Pašiupathi Žvėrių Viešpats; Dievo Šyvos vardas.
Patajė Viešpats.
Pati (Patė) Viešpats.
Patita Kritęs, puolęs, apleistas; tie, kurie patekę į vargus ir nelaimes.
Patita Pavana Puolusiųjų Viešpats.
Pavaka Ugnis; „tai, kas apvalo, pašventina“ – garbinama tiek induistų, tiek parsių (Zoroastrizmo tikėjime).
Pavana Viešpats, Gelbėtojas; apvalantis.
Pavė Gauti; kilti.
Pavitram Šventas.
Pitha Tėvas.
Pitambara Geltonas apdaras, kuriuo dėvėjo Viešpats Krišna.
Pitambaradhara Viešpats, kuris dėvi geltoną drabužį.
Pjarė Labai brangus.
Prabhu (Prabho) Mylimas Viešpats.
Pradaja Aukščiausias davėjas.
Pradatham Davėjas.
Pragniana Aukščiausia išmintis.
Prana Energija, palaikanti fizinių kūnų gyvybę; kvėpavimas.
Pranam Sveikinti, nusilenkti; pasveikinimas.
Pranamamjaham 1. Aš pagarbiai nusilenkiu. 2. Mano gyvybė, mano kvėpavimas.
Pranava Om, pirminis – šventas garsas, visur esančio universlaus Dievo simbolis.
Prasad Pašventintas maistas.
Prasanna Visiems malonus, patrauklus.
Pratabi Drąsus, narsus.
Pratah Atsidavęs pasekėjas.
Prėma Aukščiausioji Dieviškoji Meilė (išlaisvinanti, nuoširdi, tyra).
Prėmarasa Meilės skonis.
Prėmavatara Dieviškosios Meilės Avataras.
Prėmasvarūpa Meilės Įsikūnijimas.
Prija Brangus, artimas.
Prithu (Pruthu) Vienas iš 24 Avatarų. Žemė labai supyko dėl imperatoriaus Venos žiaurumo, sulaikė savyje visas pasėtas sėklas ir neleido joms išdygti. Tada Dievas įgavo Prithu pavidalą, išlygino žemę, patręšė ir pradėjo auginti javus. Jis rūpinosi žeme kaip savo vaiku, todėl žemė vadinama Parvati.
Pudžia Induizme – Dievo garbinimas, , atliekant apeigas ar ritualus. Atitinka krikščionių bažnytines apeigas. Pudžia gali būti atliekama namuose, bažnyčioje ar kitoje vietoje. Jos metu yra kartojamas Dievo vardas, meldžiamasi, aukojami grūdai ir gėlės, skaitomi šventraščiai, prausiamos šventos skulptūros.
Pudžiari Melsti.
Pudžiarė Pamaldus, tas, kuris garbina (atlieka pudžią).
Pukar Kvietimas, ilgesio šauksmas.
Pulli Vežamas, nešamas.
Punarapi Kartojimas.
Pundarika Viešpaties Pandurangos.
Punja Geri darbai; gėris.
Pura 1. Miestas. 2. Fizinis kūnas.
Purana Senovinis, amžinas. Senieji indų šventraščiai.
Purana Puruša Aukščiausioji būtybė, pirminė asmenybė.
Purandhara Tas, kuris apsivilkęs amžinybe, valdo ją (Vithalia šventovė).
Purani Vieta, miestas.
Puryšvara Įsikūnijęs Viešpats.
Pustaka Knyga.
Puruša Amžinas Sąmonės Principas, siela, Dievybė, gyvenanti žmoguje.
Purušottama Aukščiausioji būtis.
Putaparti Tykus, atkampus kaimas pietų Indijoje, kuriame gimė Sai Baba (1926 lapkričio 23) ir kur dabar yra Jo ašramas – Prašanti Nilajamas.
Pūrna Pilnas.
Pūrnavatar „Pūrna“ reiškia pilną. Pūrnavataras – tai visų galių Dievo Įsikūnijimas, visų dieviškųjų aspektų ir savybių pasireiškimas. Tai Dievo malonė žmogui. Kai blogis grasina nustelbti gerumą, Dievas pats ateina į pagalbą. Jis „nužengia“ tokiu pavidalu, kuris yra pats tinkamiausias tam laikmečiui ir vietai. Kai pasaulį apima didelis nuoplolis ir vargas, kaip kad yra dabar, Dievas ateina kaip Pūrnavataras. Pasaulio istorijoje yra du visų galių įsikūnijimai, tai Krišna ir Sai Baba. Nors Dievas „įgauna“ skirtingus pavidalus, su tam tikromis savybėmis, visi yra vienodai šventi, nes visi pavidalai yra Vieno ir to paties Aukščiausiojo Dievo pasireiškimas.
Purušavatar Dievas įsikūnijo per šį žmogaus pavidalą, kai kūrė Visatą. Šis Avataras – visų kitų (kurie įsilieja į jį, atlikę savo užduotis) pagrindas.
R
Rdha (Radhe) Didžiausia pasekėja tarp Gopių. Ji buvo Šakti (visuotinės energijos) įsikūnijimas; gyveno dieviškos ekstazės ir Viešpaties Krišnos ilgesio būsenoje. Ji simbolizuoja visišką individualios sielos (Atmos) atsidavimą Aukščiausiajai Sielai (Paramatmai).
Radha Džyvana Radhos gyvastis.
Radha Madhava Radhos Viešpats.
Radhėšjam(a) Tamsiaveidis Radhos Viešpats; Radha ir Krišna yra garbinami kaip vienas. Tai pavyzdys, kai stipri ir tyra atsidavusios meilėsuvienijo ją su Dievu.
Radhika Radhos.
Radžia Karalius.
Radžialalam Mylimas karalius.
Radžiana Karališkas.
Radžia Radžėšvari Karalienių karalienė.
Radžėšvari Karalienė.
Radžias Veiklumo, aistros sąvybė.
Radžyva Lotosas.
Raghava Raghu dinastijos (kilmės).
Raghu (Raghukulia) Dinastija, kurioje gimė Dievas Rama.
Raghu Pati Raghu Dinastijos Viešpats.
Raghu Vyra Raghu Dinastijos didvyris; Dievas Rama.
Raha Kelias.
Rahim Gailestingas, užjaučiantis; kreipinys į Alachą.
Rakhavale tas, kuris rūpinasi kaip motina; saugo mus.
Rakša Gelbėti ar globoti; apsaugok.
Rakšaka Išgelbėjimas, išvadavimas.
Rakumai (Rukumai) Kreipinys į Viešpaties Krišnos „žmoną“ Rukmini (Lakšmi).
Rama (Ram) Dievo Įsikūnijimas Treta Jugoje; teisingumo ir doros Įsikūnijimas.
Ramačiandra Viešpaties Ramos epitetas; gražus, nuostabus Dievas Rama palyginamas su mėnuliu.
Ramajana Indų šventraštis, parašytas išminčiaus Valmiki, kuriame aprašomas Viešpaties Ramos gyvenimas.Ramajana yra skirta kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo tikėjimo ar pažiūrų. Ji suteikia žmogui pusiausvyrą, vidinę jėgą ir ramybę.
Ramakrišna Paramahansa Gerbiamas Indijos dvasinis Mokytojas, didis Jogas, savo patyrimu įrodęs visų pasaulio religijų vertę ir vienybę; Svamio Vivekanandos Mokytojas, panašus į Kristų. „Paramahansa“ reiškia „išmintingas ir šventas“, „save suvokęs išminčius“; t. p. Reiškia Dangiškąją Gulbę (Brahmos „karietą“), kuri turi galią atskirti pieną nuo vandens ir gerti tik pieną. Tai tobulo baltumo plunksnų ir tyrumo paukštis, sugebantis atskirti tiesą nuo netiesos.
Ramana Širdis, siela; Viešpats.
Ramana Mahariši (1879-1950) Indijos Šventasis ir dvasinis Mokytojas. Labai anksti jis suprato tiesą, kad negalima sutapatinti savęs su kūnu, kad „tikrasis Aš“ – tai Dievas. Jis nuvyko į šventą Arunačialos kalną Pietų Indijoje ir 20 metų praleido vienatvėje. Nors jis nieko nekvietė, apie jį susibūrė pasekėjų bendruomenė. Jis mokė išmintingo, paprasto elgiasio – tai Advaitos filosofija. Savęs suvokimo kelyje jis ypač pabrėžė savęs tyrinėjimo svarbą, nuolat klausiant „Kas yra Aš“.
Ramba Didysis, didžioji.
Ramudai Mylimas Viešpats Rama.
Rana Mūšio laukas; kova.
Ranadhyra Drąsus, narsus; Dievas Rama.
Randžiana Teikiantis džiaugsmą.
Ranga Gyvenimo žaismo vadovas. Dievo Krišnos ir Dievo Višnu vardas.
Ranganatha Pasaulio scenos Viešpats.
Rasa Šokis, kurį šoko Gopės kartu su Viešpačiu Krišna.
Ratnakara Vandenynas, kuriame atsiranda brangakmeniai; giminė, kurioje gimė Sai Baba.
Ravana Ramajanoje – demonas, priešiškas Ramai. Ravana atstovauja egoizmą ir blogį. Jis – Dharmos ir Dievo priešas; buvo užmuštas Dievo Ramos.
Ravikula Saulės Dinastija.
Ravikula Mandana Saulės giminės palikuonis.
Ravo Karališkas terminas.
Riši Išminčius.
Rudra Dievybės vardas. Jau vedose Rudra turi daug savybių, o vėliau jisai sutapatinamas su Šyva, ji griovimo aspektu.
Ruma Džiuma Skambantys Viešpaties Krišnos kojų papuošalai.
Rūpa(m) Pavidalas.
S
Saba Visi, visas.
Saba Bhakton Visi pasekėjai.
Saba Kė Visų.
Sabako Visi žmonės.
Sabhi Niekas kitas.
Sabmile Kiekvienas, visi.
Sada Visada, nekintantis, amžinas.
Sadana Šaltinis.
Sadananda Visada Palaimoje.
Sadgamaja „Sad“ – tiesa; vesk mane į tiesą.
Sadguru Tikrasis Mokytojas, pašalinantis tamsą, nežinojimą ir suteikiantis apšvietimą. Sadguru yra pažinęs Tiesą (Sath), ir jo buvimas padeda, pažadina visus, kurie yra šalia jo. Sadguru vadovauja pasekėjams jų kelionėje atgal į pačius Save, į vienybę su Dievu viduje.
Sadhaka Dvasinis mokinys, pasiryžęs nugalėti savo egoizmą ir godumą, atsisakyti „Aš“ ir „Mano“ sąvokų.
Sadhu geras, neprisirišęs, atsidavęs Dievui, doras žmogus. Sadhu vadinami atsiskyrėliai, gyvenantys Himalajuose.
Sagara Vandenynas.
Sahara Išgelbėtojas; prieglobstis, parama, pagalba.
Sahajaka Gelbėtojas.
Sai Aukščiausioji Visų Motina.
sakala Apimatis visus.
Sakha Draugas, bendrakeleivis.
sanaka, Sunandana Pirmasis Purušos įsikūnijimas;keturi nemirtingi vaikai-išminčiai. jie visą laiką buvo 5 metų amžiaus, tokie nekalti, kad nenešiojo rūbų, tokie dieviški, kad skleidė išmintį ir ramybę.
Sanatkumara Tai, kas gali būti matoma.
Salam Pasisveikinimas.
Sam Lygus, vienodas, santūrus, ramus.
Sama Panašus;kaip.
Samadhi Tobula ramybė, susijungimas, nepertraukiama ramybė su Dievu, kai žmogaus nebeveikia nei džiaugsmas, nei liūdesys, kai jam nebebūna nei dvasios pakylėjimų, nei nuopolių.
Samba Dieviškoji Motina.
Samba Vinodini "Žmona"; Šyvis džiaugsmas.
Samba Sada Visada su.
Sambhalė Tas, kuris rūpinasi kaip angelas sargas.
Sambhavi Šyvos "žmona" Parvathi.
Samjoga Tikroji vienynė su Dievu.
Sampraptė Gaunantis visokeriopą gėrį.
Samrakša Visų ginėjas.
Samudra Vandenynas.
Sanatana Senas, amžinas.
Sanatana Dharma Senoji išmintis, amžinasis teisingumo kelias.
Tai pagrindinis visos visatos įstatymas, jo moko visos religijos.Kada žmogaus veiksmai yra suderinti su šiuo įstatymu, tada yra darna, harmonija;kada žmogaus veiksmai prieštarauja jam, tada atsiranda sunkumai, nelaimės ir vargai.
Sanathana Sarathi "Amžinasis važnyčiotojas", Krišnos epitetas;t.p. vadinamas mėnesinis žurnalas, leidžiamas Prašanti Nilajame.
Sančiara Klajoti, keliauti ar žaisti.
Sangham Gerų, pamaldžių žmonių draugija.
Sanghang Sanga yra Budistų vienuolių brolija.
Sanghari Tas, kuris naikina.
Sankalpa Dievo noras, Dieviškoji valia.
Sankata Liūdesys, vargas, skausmas.
Sankirtan Džiaugsmingas deklamavimas arba giedojimas.
Sanmatė Teisingas elgesys.
Sannutha 1.Dievas, gyvenantis pasekėjų labui.2. Garbinamas.
Sansara Fizinis pasaulis.
Sanskara Iš praeitų gyvenimų paveldėti polinkiai.
Santoš(a) Laimė, džiaugsmas, pasitenkinimas.
Santoši Ma Devikosios motinos aspektas. "Santoš" reiškia laimę, džiaugsmą, pasitenkinimą.
Sapta Girivasa Kreipinys į Viešpatį Venkatešvarą, Dievo Višnu Įsikūnijimą. Jo šventovė yra Tirupatyje ant septynių kalvų (Sapta-septyni, Giri-kalva, Visa - gyvena, gyvenantis).
Sara Esmė.
Sarasidžia 1. Blizgantis, žėrintis, žibantis.
2. Latosas
Sarasvati Brahmos "Žmona"; muzikos, menų, mokslo ir kalbos Deivė.
Sarva Visi.
Sarva Dharma Visi tikėjimai.
Sarvėša Visų Viešpats.
Sašanka Mėnulis.
Sašanka Šėkhara Nešiojantis mėnulį, pasipuošęs mėnuliu (Viešpats Šyva).
Saši Mėnulis.
Sat Tiesa, Esatis, Būtis. Tai, kas yra ir nekinta. Sat yra Esaties šaltinis arba Amžinoji Būti, tai, kas išlieka nepasikeitę ir praeityje, ir dabartyje, ir ateityje.
Satčitananda Būtis, žinojimas, palaima;Aukščiausiojo Viešpaties savybės;Aukščiausioji būsena, Visur esanti visuotinė sąmonė. SATH yra būtis, būties principas, tai kas yra ir nesikeičia nei praeityje, nei dabartyje, nei ateityje;Tiesa.ČIT yra supratimas, sąmonė, žinojimas, švari, tyra sąmonė. ANANDA yra nuoširdus, tikras, ilgalaikis džiaugsmas, kylantis iš meilės;Dievika palaima; kiti sanskrito žodžiai, išreiškiantys Būtį-Žinojimą - Palaimą yra ASTI - BHATI - PRIJAM. Citata:" Asti bhati prijam rūpam nama cety amsapančiakam, Adjam trajam Brahmarūpam džiagadrūpam tato dvajam".
Tai reiškia:" sat, Čit, Ananda, Rūpa ir Nama yra penkios esminės dalys. Pirmosios trys yra iš Brahman'o; dvi paskutiniosios - iš pasaulio".
Satja ( Sathya) Tiesa, tai, kas nekinta; gyvenimas išreiškia tiesą, kada mintys, žodžiai ir darbai sudaro vienovę; kai širdies viduje suformuoti požiūriai ir įsitikinimai yra išreiškiami kalba, tai yra tiesa.
Satjanarajana Satja Sai Babos Vardas vaikystėje.
Sayšvari Kreipinys į moteriškąjį Dievo aspektą.
Satjam - Šyvam- Sundaram Tiesa, Gerumas, Grožis.
Satva Tyras, geras, pamaldus; pusiausvyros ir išminties principas.
Savari Žavingas.
Savitha Saulė; "Tai, kas įkvepia".
Se Su
Seva Tarnavimas, pagalba vargšams, alkanų pamaitinimas."Per sevą jūs suprantate, kad visos būtybės yra Dieviškojo Vandenyno bangos. Jokia kita Sadhana ( dvasinės pratybos) neatves jūsų į nenutrūkstamą visų gyvų būtybių venybės kontempliaciją. Jūs jausite kitų skausmą kaip savo paties; jūs dalinsitės kitų laime, kaip savo paties. Kiekviename matyti save ir save - kiekviename, tai yra tarnavimo sadhanos esmė. Ką jūs bedarytumėte kaip tarnavimą, kam jūs beaukotumėte šį veiksmą, tikėkite, kad jis pasiekia Dievą tame žmoguje.
Sevak'as Pasiaukojęs tarnauti žmogus. Tas, kuris meilę Dievui išreiškia tarnaudamas žmogui,
Sėša Pirminė gyvatė.
Sėvita Patarnauti (kam nors); tas, kuris tarnauja.
Siddhėšvara Ganešos vardas; "Išsilavinimo Viešpats".
Siddha "Tas, kuris žino"- Džainų tikėjimo idealas.
Siddhi Dvasinė galia; pasiekimai, malonė arba galutinis išsilaisvinimas.
Sindhu Vandenynas; visų palaikytojas.
Sita Viešpaties Ramos žmona; jos gyvenimas - tai dorumo, atsidavimo ir ištikimybės pavyzdys. Sita yra Devi, Dieviškosios Motinos aspektas.
Skanda Dievo Subramanjam vardas; Tas, kuris naikina blogus polinkius ir nešvarumus.
Smaranam Atsiminti.
Smita Šypsena.
So Jis, Viešpats.
Soham "So" yra " Tai, Tatai" (Dievas arba Brahman), "ham" yra "aš" arba " mano", taigi soham reiškia "Aš esu Dievas". Aš esu Jis, aš esu Tatai, individualios sielos tapatybės su Dievu išreiškimas.
Sri ( Srimad) Pagarbos terminas, reiškiantis šventumą, palankumą.
Stutė Nusilenkimo veiksmas.
Subham Mielaširdingas geradarys.
Subrahmanjam Dar vadinamas Muruga; antrasis Viešpaties Šyvos sūnus, kuris rūpinasi dvasinių ieškojimų augimu.
Sudaršana Šventoji vizija.
Sudha Dovana.
Sugunabhi Malonių savybių;" Tas,kuris turi visas dorybes".
Sukha, Sukham Laimė, džiaugsmas.
Sukumara Švelnus, subtilus ( grožis).
Sylabha Lengvai pasiekiama.
Sumathura Labai saldus.
Sumangala Gerumas, palankumas.
Sumira Vardo giedojimas; atsiminti, galvoti apie.
Sumukha Nuostabaus veido, pažodžiui " gero veido".
Sunada Melodija.
Sunalai Klausytis.
Sunao Pasakoti, pasakyti.
Sunavo Dieviški garsai.
Sundara Žavintis, nuostabus, gražus.
Suno Išgirsk, išklausyk.
Sura Deva, pusdievis.
Suradasa Garsus Viešpaties Krišnos pasekėjas; būdamas aklas, kūrė pamaldžias giesmes.
Suramuni Šventieji.
Surėš Saulės spinduliai; geroji šviesa.
Surėšvara Dievų Dievas, Viešpačių Viešpats.
Susvagatham Maloniai laukiamas ( gražiai pasveikintas).
Sūrja Saulė, Saulės Dievas, laiko tėvas.
Sūtra Aforizmai
Svarūpa Forma, pavidalas.
Svami Pagarbus kreipinys į Mokytoją, šventą asmenį, Valdovą.
Š
Šabari Giryša Šabari Malai kalnai Pietų Indijoje, kur yra svarbiausia šventykla Ajapai.
Šaiša Giryšvara Kailaso Kalno Viešpats.
Šajana Besiilsintis ant...( gulintis ant...)
Šakth Galinga visuotinė jėga arba energija; Dieviškoji energija, Visatos Motina.
Šaktido Suteik jėgų.
Šiambho Dovanojantis gėrį.
Šianka Kriauklė (kurią pučia).
Šankara Geradarys, Šyvos vardas.
Šankari Pervati, Dievo Šyvos "žmonos" vardas.
Šianmukhanatha Viešpats su šešiais veidais, kreipinys į Dievą Subramanjam.
Šanti Ramybė, kuri ateina teisingai gyvenant. Kiekviena esybė savo esmėje yra ramybės įsikūnijimas.
Šantakara Ramybės įsikūnijimas.
Šarada Sarasvati.
Šaranagatha Atsidavimas.
Šaranam Atsiduoti; " aš atiduodu ego Viešpaties Latodo Pėdom"
Šaranja Prieglobstis.
Šaravanabhava Įsikūijantis visuose pavidaluose; Viešpaties Subramanjam vardas.
Šaryra Kūnas.
Šašanka Mėnulis.
Šata Šimtas.
Šeša Pirminė gyvatė Adišeša.
Šiobha Gražus, nuostabus.
Šiouri Krišnos vardas, reiškiantis "nuostabiais plaukais"
Širdi Kaimas Maharaštros valstijoje Šiaurės Indijoje, kuriame gyveno sai Baba savo ansktesniame kūne.
Širdi Sai Baba Šventasis, gyvenęs Širdi kaime; ankstesnė Sai Babos iš Putaparčio inkarnacija.
Širdipuryša Širdi Viešpats.
Širdyša, Širdyšvara Širdi Viešpats.
Širomani Karūnos brangakmenis.
Šiubha Geradarys.
Šiubhanana "Tas, kurio veidas spinduliuoja gerumą"; Ganešos vardas.
Šyva Palankus, žadąs gerą ateitį; trečias indų Trejybės Dievas, griaunantis ego, blogį, visa tai, kas yra laikina ir nepastovu. Panašiai kaip Dievas Perkūnas.
Šyvaja Šyva.
Šyvajani Šyvos "žmona"; Deivės Parvati vardas.
Šyvakami Deivės Parvati vardas.
Šyvalinga Šventas simbolis, kai Dievas formoje susilieja su beformiu Dievu.
Šyvam Gerumas, kilnumas.
Šyva Om Šventoji mantra.
Šyvaradžia Karalius Šyva.
Šjam Viešpaties Krišnos vardas, reiškia " Tamsiai mėlynas".
(Šjama, Šjamala)
Šri 1.Kreipinysį kūrybinę energiją, turtų globėją - Deivę Lašmi.
2. Pagarbus terminas.
Šriradbhi Lakšmės vardas.
Tandava Dievo Šyvos kosminis vardas.
Tandavaja Kreipinys į Dievą Šyvą, kuris šoka kosminį šokį.
Tao "Kelias"; kreipinys Kiniečių Taoizmo tikėjime.
Tapas Askezė.
Tapasa Praktikuojantis askezę.
Tarana Plaukimas per.
Tat (That) Tatai, Paramatma, už materialaus pasaulio esanti tikrovė.
Thaka Būgno garsas.
Thamas Tamsumas, neveiklumas, inertiškumas, kvailumas, apsirikimas, iliuzija, abuojumo savybė.
Thamaso Iš tamsos.
Thana (Thanaja) Sūnus
Tharaka 1. Tai, kas perkelia per gimimo ir mirties vandenyną.2. Demonė, krią sunaikino Viešpats Rama.
Tharanam Perkirsti vandenyną, pasiekti išsilaisvinimą.
Thava Tavo, tau.
Thedžia Spindulys, spinduliavimas.
There Tavo, tavęs, jūsų.
Thyra Upės krantas.
Thyrata Šventa vieta.
Thrapina Davėjas, dalytojas.
Thri Trys.
Thribhuvana Trys pasauliai.
Thribhuvana Dharaka Palaikantis tris pasaulius.
Thuka Ram Tu esi.
Tilaka (a) Dažniausiai tai reiškia ženklą, tašką, kurį nešioja induistai ant kaktos. Kita reikšmė - karalius (Raghukulia Tilaka Rama)
Treta Antroji iš keturių jugų, arba pasaulio vystymosi ciklų, kai gyveno Dievas Rama.
Pagal indų motologiją išskiriami keturi pasaulio vystymosi etapai: Satja, Treta, Dvapara ir Kali jugos. satja jga- tai aukso amžius, pasižymintis doros viešpatavmu
žmonijoje, tačiau sulyg kiekviena juga dora smunka ir įsigali blogis. Kai jugoje yra mažai dorumo ir daug blogio. Mes dabar gyvename Kali jugoje.
Triambaka "Triakis", Viešpats Šyva; trečioji akis yra vidinė išminties akis.
Trimurthi Dievų Trejybė induizme: Brahma ( Kūrėjas), Višnu (Saugotojas) ir Šyva (Griovėjas)
Tripura Kalno pavadinimas.
Tripurari Kreipinys į Dievą Šyvą - Tripuros griovėją. Tripura, tai trys miestai, sukurti Majos trims demonams. Simboliškai jie reiškia tris gunas arba tris savybes.
Trišūla Viešpaties Šyvos trišakis.
Tu Tu.
Tukaram Šventasis, gyvenęs XVII a. Indijoje, Maharaštros valstijoje. Jis kūrė atsidavimo giesmes, maldas, kupinas meilės ir Dievo ilgesio.
Tulasi Augalas, indų laikomas šventu; jo lapai yra naudojami Dievo, ypatingai Krišnos garbinimui.
Tuma Bina Koi Nahi Nėra nieko kito, tiktai Tu.
Tumahara Nam Tavo vardas yra Dievo vardas.
Tumhi Tu.
Tumhi Ho Tik Tu.
Tunda Dramblio straublys.
Tunga Pietų Indijos upė.
U
Udbhava Gimęs iš.
Uddhara Palaikytojas. pakelti.
Udhana Išvelbėtojas, išvaduotojas.
Uma Deivės Parvati vardas, Šyvos "žmona".
Upanišad "UPA" reiškia "studijavimas", "NIŠTA"-"pastovumas", "ŠAD"- "Galutinės realybės pasiekimas". Upašinadų yra išlikė 108. Jos visos kartu vadinamos Vedanta.
tai ta Vedų dalis, kurioje kalbama apie Aukštesniąją išmintį ir būdus, kaip ją pasiekti.
Utharo Atitolintas, pašalintas.
Uthava Aidi, skamba.
V
Va Ateiti, atvykti.
Vačiana Žodžiai, kalba.
Vadana Veidas.
Vadhini Kalba.
Vadi Didysis;pirmasis;svarbiausias.
Vahana Važiavimo priemonė, "važiai, karieta".
vahe Sveikas, sveikinimasis, šūktelėjimas.
Vahini Srovė. tėkmė, upė.
vaidehi Sitos vardas; Vihedos karaliaus duktė.
vaikunta Viešpaties Višnu Dangiškoji buveinė.
Vairagja Neprisirišimas.
Vaišnavi Garbinančioji Viešpatį Višnu; Lakšmės, Višnu "žmonos" vardas.
Vajur Pirmasis, svarbiausias.
Vakra Išlenktas.
Vale Tie, kurie...
Vallabha Mylimas labiau už viską; brangus, artimas.
Valli Murugos žmona.
Valmiki Išminčius, parašės Ramajanos epą. Valmiki buvo plėšikas. Per Dievo malonę jis sutiko septynis Rišius, kurie padarė jam tą poveikį, kad jo gyvenimas labai pasikeitė.Jo atsidavimas Dievui labai sustiprėjo nuolatinio Dievo Ramos vardo atsiminimo dėka. Valmiki atgaila ir nuoširdus atsidavimas 'patraukė" Viešpaties dėmesį ir jam buvo suteikta galimybė užrašyti Ramos gyvenimo istoriją. Ramajana yra kaip šventas raštas;Valmiki yra laikomas pirmuoju tarp poetų.
Vamana Nykštukas - Avataras.
Vanaros Beždžionių ordos Ramajanoje. Hanumanas vadinamas "Vanara Vyra" -vanarų didvyris.
Vandana Pagarba visiems gyvybės pavidalams.
Vandhė Garbinamasis.
vanditha Pagerbtas, pašlovintas; garbusis.
Vani Kitas sarasvati, kalbos Deivės vardas. Vana yra garsas arba kalba.
Vara Geriausias, brangiausias;t.p. malonė.
Varada Pirmasis, svarbiausias.
varaha Šernas, vienas iš 24 Avatarų. Sunaikinęs demoną Hiranjakšą. Šernas "paėmė" žemę iš požemių ir iškėlė ją virš vandenų.
vardhana Išpildo mūsų norą, troškimą.
Vasa Gyvenantis, būnantis.
Vasata Tas, kuris gyvena.
Vasi Gyventojas.
Vasudeva Visuresantis Dievas, Dieviškasis pradas, glūdintis visoje kūrinijoje; t.p. Krišnos vardas.
Vatsalja Švelnūs meilės jausmai, motiniška meilė.
Veda Žinojimas.Vedos švenčiausi žmonijos raštai; sanatana Dharma (Amžinojo Teisingumo) pagrindas.Ne žemiškos kilmės Dieviška išmintis, pateikta per didžiuosius išminčius. Ju( Vedų) yra keturios:Rig-Veda, Jadžur - Veda, Sama-Veda ir Atharva veda.
Vedanta "Vedų tikslas ar pabaiga", išsilaisvinimas. Vedanta vadinamos Upanišados.
Vedotharana Palaikantis, iškeliantis Vedas.
Vel(a) Murugos ietis, minima kaip Vetri Vel ( Pergalės Ietis),Gniana Vel ( Išminties Ietis). Tai geros ( palankios) galios ginklas.
Velan Vieningas su ietimi.
Venkavėšvara ( Venkata) Dieviškasis Globėjas, Gynėjas; kitas Viešpaties Višnu vardas, kurio garsi šventovėyra Tirupatyje, Andhra Pradeše.
Venu -  Fleita, kuria grojo Viešpats Krišna.
Veša Rūbas, rūbai.
Vibho Neapsakomas Viešpats.
Vibhūti Šventieji karvės mėšlo pelenai. Kaip šventas prasadas naudojami fizinėms, protinėms, emocinėms, dvasinėms ligoms gydyti. Tai aukščiausios realybės, kuri lieka, sudeginus bevertį egoizmą apšvietimo ugnyje, simbolis.Šventieji pelenai, dažnai Sai Babos materializuojami.
Vičitram Stebuklingas.
Vidhata Viešpats ir Kūrėjas.
Vidžiaja Šlovė (kam nors).
Vighna Kliūtis.
Vighnėšvara Viešpats, kuris pašalina kliūtis; Dievo ganešos apibūdinimas.
Vihara - Pramoga; žaidžiantis.
Vilola Ekstatiškas (Rasa Vilola-ekstatiškas šokis ratu, kurį Krišna šoko su gopelėmis).
Vimočiana Išsklaidytojas, pašalintojas, panaikintojas.
Vinajaka Didysis visų vadovas.Ganešos vardas, reiškiantis" Tas, kuris pradeda arba veda".
Vinasa Naikina, griauna, ardo.
Vinasini Dieviškoji MOtina kaip griaunančioji, ardančioji jėga.
Vinašiaka Griovėjas, naikintojas, pašalintojas.
Vinathi Malda, prašymas, prašantis.
Vinodhini "Žmona"; džiaugsmas.
Viradžia (Viradžita) 1. Didesnis karalius.2. Rodantis.
Viradžita Švytėti, spindėti.
Viša Nuodai.
Višnu lietuviškai " viskas", Dieviškoji Tiesa žmoguje; indų Trejybėje -Dievas Saugotojas (kiti du- Brahma-Kūrėjas ir Šyva -Griovėjas). Dar vadinamas Narajana.Džiagannatha ( Visatos Viešpats).
Višva Visata, kūrinija.
Višvadhara Visatos Palaikytojas.
Višvamitra Išminčius, gyvenęs Viešpaties Ramo laikais.
Višvanatha "visū gyvų būtibių Viešpats"; Šyvos vardas.
Višvarūpa Kosminis pavidalas;viduotinis Dievo pavidalas jobegalinėje šlovėje.
Višvėšvara Visatos Viešpats.
Vithalia Mylintis Viešpaties Krišnos vardą.
Viveka Sugebėjimas atskirti kas tikra, o kas ne.
Vyra Drąsus, narsus.
Vjapaka Persmelkiantis visą erdvę.
Vjagram Bhara Tigro kailis( Tas, kuris dėvi tigro kailį -Vjagrambara dhara - Viešpaties Šyvos vardas.
Vjasa Išminčius, kuris sutvarkė Induizmo šventraščius, Vedas. Vjesa padalno Vedas į keturias dalis, po to paaiškino jas Puranose, o taip pat parašė Mahabharatą (kurioje yra Bhagavad -Gyta) Visus vedų raštus jis apibendrino Vedanta -Sūtroje. Šį filosofinį veikalą sudaro trumpo aforizmai, atspindintys pagrindinę Upanišadų prasmę.daugelis užrašytų šventraščių yra priskiriami jam. Jis -pirmasis, kuris perdavė Dievo mokymą žmogui. Vjasa yra vienas iš 24 Avtarų.
Vjom Visą persmelkiantis.
Vjoma Šakhti Visa-persmelkianti galia.